ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

  

1. Baptisten Gemeente Zutphen

De naam en fundamenten van de Baptisten Gemeente Zutphen zijn vastgelegd in de statuten van 22 juni 1958

De Baptistengemeente Zutphen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

De Gemeente aanvaardt als haar grondslag de geopenbaarde Waarheid Gods, zoals die in de Bijbel, welks inhoud zij als het onfeilbaar Woord van God aanneemt, vervat is.

Zij gelooft en belijdt mitsdien:

  1. dat het gehele menselijk geslacht door af te vallen van God geheel in zijn natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is, en wegens het misdadige der zonden rechtvaardig aan het eeuwig oordeel des doods overgegeven is;
  2. dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken, zodat het heil der wereld en de zaligheid der zielen alleen gewerkt is en geschonken wordt door de genade Gods in Christus Jezus, die door Zijn vleeswording zichzelf vernederd en gegeven heeft om tot eer Zijns Vaders en tot zaligheid der mensen 's Vaders raad en wil te volbrengen, door Zijn middelaarslijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de werken en heerschappij des Satans te verbreken; die begraven is, maar ten derde dage opgestaan en daardoor krachtelijk bewezen is de Zoon van God en de ten volle betrouwbare en algenoegzame Zaligmaker van zondaren te zijn; die nu, opgevaren ten hemel, aan 's Vaders rechterhand verhoogd is, bekleed is met alle macht in hemel en op aarde; die aan zijn Gemeente zijn Heilige Geest met zijn onderscheiden gaven en krachten heeft gezonden om haar te heiligen en in staat te stellen overal in de wereld door het Evangelie leven en onverderfelijkheid aan het licht te brengen, en die eens naar Zijn belofte wederkomen zal om al de Zijnen tot Zich te verzamelen in Zijn Heerlijkheid en als rechtvaardig wereldrechter op te treden;
  3. dat wij alleen aan de verlossing die in Christus is, deel hebben door persoonlijk geloof en bekering, en dat er van erfelijke of sacramentale zaligheid geen sprake mag zijn;
  4. dat alle oprecht gelovigen in Christus Jezus geroepen en verplicht zijn de Heer te belijden en door zich te laten dopen openlijk met de gemeente, welke het lichaam van Christus, de tempel des Heiligen geestes is, zich te verenigen en zich te onderwerpen aan al de ordinantien, welke het Hoofd der gemeente gegeven heeft;
  5. dat de Heer Jezus twee instellingen gegeven heeft: Doop en Avondmaal

Doel van de gemeente:

De gemeente stelt zich ten doel:

  1. Al datgene te doen of na te streven wat kan dienen tot eer van god en tot verheerlijking tot Zijn Naam.
  2. de leden op te bouwen in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van de komst van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus;
  3. om overeenkomstig de bevelen des Heren te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van Gods Koninkrijk;
  4. de kennis van de weg des heils onder onze medemensen te bevorderen en hen te bewegen tot het geloof en de gemeenschap der heiligen.

De Unie van Baptistengemeenten / De Alliantie van Baptisten-en CAMA-gemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI-instelling.

2. Contactgegevens

Post- of bezoekadres van de gemeente: Tadamasingel 3, 7201 EK Zutphen
Telefoonnummer: 0575-513097
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RSIN nummer 824268271
KvK-nummer 76446417

3. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente Zutphen bestaat uit minstens 3 leden en maximaal 7 leden
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Overige leden

4. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Het houden van een kerkdienst op zondagmorgen.
De eerste zondag van de maand na de dienst avondmaal vieren.
Iedere zondag tijdens de kerkdienst kinderopvang. 
Iedere donderdag een bidstond gevolgd door een inloopochtend. 
Het organiseren van een rommelmarkt in het kerkgebouw.
Het incidenteel organiseren van een concert / zangavond.
Zorg voor en aan elkaar. 
Zorg en onderhoud van ons gebouw. 
Bijbelstudie op gemeente opbouw.

5. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de rechtspositieregelingen en salarisrichtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten/Alliantie van Baptisten- en CAM-gemeenten, dan wel op andere wijze.

Leden van de raad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte en gedeclareerde onkosten.

6. Unie van Baptistengemeenten / Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten

De gemeente is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten / Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten en maakt gebruik van de groepsbeschikking voor alle aangesloten gemeenten.

Doelstelling, statuten, huishoudelijk regelement en werkorder van het kerkgenootschap zijn vermeld op de ANBI pagina van de Unie / de ANBI-pagina van https://www.unie-abc.nl/

7. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Iedere zondagmorgen dienst en kinderopvang.
Regelmatig vergaderingen van de coördinatiecommissie.
Onderhoud van het gebouw en inventaris, zoals orgel, piano e.d.
Wekelijks gebeds bijeenkomst gevolgd door een inloop ochtend.
Zieken bezoek.
Bijbelstudie.

8. Financiële verantwoording
Baten  Begroting
2024 
 Werkelijk
2023
 Begroting
2023 
       
 Bijdrage leden/ vrienden     16.500,00     16.167,00     17.500,00
 Collecten       2.250,00       3.115,00       2.000,00
 Overige inkomsten       1.315,00       2.431,00          945,00
 Negatief resultaat  €              0,0  €     3.403,00  
 Totaal     20.065,00     25.116,00     20.445,00
       
Lasten      
 Algemene lasten       7.000,00       7.437,00       6.750,00
 Huisvesting       8.590,00     12.451,00       8.770,00
 Eigenaarslasten          950,00          921,00          700,00
 Gemeentelijke arbeid       1.500,00       2.342,00       1.875,00
 Bureau kosten       1.125,00       1.512,00       1.000,00
 Bank kosten          400,00          453,00          350,00
 Onvoorzien  €        500,00  €            0,00  €     1.000,00
 Positief resultaat  €           -  €           -  €          -
 Totaal     20.065,00     25.116,00     20.445,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jaarrekening en de informatie op deze ANBI-pagina van de gemeente worden gecontroleerd door een kascontrolecommissie. Die commissie is samengesteld conform het huishoudelijk reglement van de gemeente en werkt volgens door de raad vastgestelde controlemodel.